СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА
 
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

1. Да обедини усилията за просперитет на всички физически и юридически лица в Република България, извършващи туристически дейности по смисъла на Закона за туризма, в това число туроператорска и туристическата агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм, както и лицата предоставящи екскурзоводски услуги, водещи туристи в планинска и природна среда и предоставящи услуги за спорт.

2. Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики във всички сектори на туризма, за да се повиши нивото и качеството на предлаганите от членовете на Сдружението туристически услуги.

3 Да се застъпвати отстоява правата и интересите на членовете на Сдружението пред държавни, общински и обществени органи, институции, администрации и трети лица с цел бързо, законово и благоприятно решаване на всички въпроси в сферата на туризма от общ техен интерес.

4. Да представлява и координира членовете си при разработването и реализацията на проекти, инициативи и стратегии в туризма.

5. За нуждите на членовете си, Сдружението да спомага за издигане на нивото и качеството на базисното и профилирано образование, обучение, специализация и квалификация на изпълнителски и ръководни кадри в туризма.

6. Да представлява интересите на своите членове в международни организации и изложения, свързани със сектора на туризма.

7. Цялостно да подобри информираността на членовете на Сдружението за актуалните законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи сектора на туризма, или имащи пряко отражение върху него.


Заявка за членство