Бюлетин № 1

СЧЕТОВОДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 1

21.11.2016

АКТУАЛНИ ТЕМИ:

„ДАНЪК УИКЕНД“ – ПРАВИЛА ЗА ОБЛАГАНЕ

ПРОМЕНИ В ЗКПО И ЗДДФЛ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКТИВИ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ /т. нар. данък „уикенд“/

Източник: Държавен вестник бр.75/27.09.2016 г.

В бр.75 на Държавен вестник бяха публикувани промени в ЗКПО, свързани с използването на активи за лични цели. На практика това е продължение на тенденцията за ограничаване на използването на активи и услуги за лично потребление и засилване на контрола върху това, започнала с промените в ЗДДС в сила от 01.01.2016 год., станали популярни като „данък уикенд“.

С промените се въвежда облагане с данък върху разходите в натура /подобно на данъка върху разходите за представителни цели/ или с данък върху доходите на физическите лица при евентуалното използване на фирмени активи за лични цели.

Данъкът върху разходите в натура включва както собствени, така и наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол /наети лица/, както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /съдружници, акционери с над 5% от капитала, член-кооператори и т.н./. На облагане подлежи не цялата сума на разходите, свързани с тези активи, а само частта, съответстваща на личното ползване. Когато тези активи са данъчни амортизируеми активи при определяне на данъчната основа се вземат предвид данъчните амортизации, а не счетоводните амортизации.

За целите на облагането с този данък активите се разделят в три групи:

  • Превозни средства.

За тях данъкът се определя или на база съотношението между изминатите километри /часове/ за лично ползване и общите изминати километри /часове/ или на база 50% от общите разходи. При използването на първия вариант е задължително документирането на изминатия пробег /часове/ с пътен лист или друг подобен документ.

  • Недвижимо имущество

Когато не могат разходите не могат да бъдат определени чрез измерване, те се определят или на база площта, използвана за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество или база на часовете на лично ползване и общите часове на използване.

  • Всички останали активи, извън превозни средства и недвижимо имущество.

В тази група попадат примерно мобилни телефони, преносими компютри и т.н. Ако не може документално да се обоснове размера на данъчната основа, то данъчната основа е 20% от общия размер на всички разходи.

Променя се и ЗДДФЛ по отношение на доходите от трудови правоотношения в натура. Работодателите могат да избират дали да облагат „разходите в натура“ по смисъла на ЗКПО с ДДФЛ /т.е. стойността на разходите в натура да се добавя към трудовото възнаграждение и данъкът да е за сметка на лицата/ или да облагат с данък върху разходите по ЗКПО тези доходи в натура, представляващи „разходи в натура“. Направеният избор за начин на облагане се декларира в годишната данъчна декларация по ЗКПО. Правото на избор не може да се прилага за отделни физически лица /за всички лица трябва да се прилага еднакъв начин на облагане – или с данък върху разходите по ЗКПО или с ДДФЛ/.

На практика това означа, че този данък може да бъде или за сметка на предприятието /по реда на ЗКПО/ или за сметка на физическите лица, използващи за лично потребление тези активи /по реда на ЗДДФЛ/.

Данъкът върху разходите в натура, когато са за сметка на предприятието се декларира и внася с годишната данъчна декларация по ЗКПО – до 31 март на следващата година.

Отменя се досегашният данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. За разлика от досегашното облагане, след промените в базата /данъчната основа/ за определяне на данъка върху разходите в натура вече се включват и разходи, които досега не подлежаха на облагане – амортизации, застраховки, винетки и т.н.

Промените са в сила от 01.01.2016 год., т.е. с този данък ще се облагат всички разходи за 2016 год.

Няма нови промени в ЗДДС по отношение на „данък уикенд“. На практика се получава частично разминаване в начина на облагане на някои разходи за лично ползване за целите на ЗДДС и за целите на облагане с данък върху разходите по ЗКПО /ЗДДФЛ/. Примерно ЗКПО позволява облагане на разходите за превозни средства на база 50% от разходите без доказване на пробега с пътен лист, докато ЗДДС задължително документиране на изминатия пробег за признаване на данъчния кредит и т.н.

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

For more information see our web site http://www.stourism.bg

© 2016 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използва