Бюлетин № 2

ЮРИДИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 2

28.11.2016

ТЕМА: ПРИНУДИТЕЛНАТА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА "ВРЕМЕННО ЗАТВАРЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ" ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

автор: адвокат Христо Казармов, адвокатско дружество „МЕДАРЕВ, ВЕЛИНОВА И ПАРТНЬОРИ“

Предполагам, че повечето от вас са наясно, че след като издаде удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност Министерство на туризма не разполага с функцията и механизма да извършва контрол в сектора. За добро или лошо, съгласно предвиденото в чл. 177, ал. 1 от ЗТ (Закон за туризма), Комисията за защита на потребителите е органът, извършващ последващ контрол за спазване на изискванията на ЗТ /с малки и незначителни изключения/.

Личното ми мнение е, че това не е правилна законова постановка и следва да да се инициират законови промени, най-вече защото един бъдещ специализиран орган към Министерство на туризма, който да изземе функцията на последващ контрол, би бил много по-близо до проблемите в бранша и би осъществил много по-целесъобразен, бърз и компетентен контрол, отколкото Комисия за защита на потребителите. Освен това, Комисията е натоварена с контрола на търговията в множество икономически сектори, повечето от които нямат специализирано министерство. Това е предимство за сектора туризъм, което за в бъдеще следва да бъде използвано.

Често, вместо безпристрастни и съблюдаващи за спазване на закона арбитри между потребител и туроператор/туристически агент, служителите на Комисията правят всичко възможно да открият всевъзможни пропуски в туроператорската и/или туристическата агентска дейност. Излизайки извън рамките на сигнала на недоволния потребител, тяхна единствената цел е да санкционират за „нещо“, за да отчетат резултат от проверката. В практиката ми съм имал няколко случая, в които проверки за всевъзможни оплаквания на потребители, завършват с най-голямата предвидена в Закона за туризма имуществена санкция – глобата по чл. 182, ал. 1 от ЗТ. Тя се налага за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация и за юридически лица е с фиксиран размер - 10 000 лв. Големият недостатък тук е, че предвидената имуществена санкция винаги е в този размер и не може да бъде намалявана от съда, дори при наличие на смекчаващи обстоятелства или в маловажни случаи.

Потенциални адресати на такава санкция могат да станат туроператори, които не притежават удостоверение за регистрация за извършване на туристическа агентска дейност или пък туристически агенти, които не притежават удостоверение за регистрация за туроператорска дейност. Притежателите на удостоверения за регистрация за извършаване на туроператорска и туристическа агентска дейност могат да бъдат спокойни.

Обикновено след издаване на акт за установяване на административно за налагане на глобата по чл. 182, ал. 1 от ЗТ, на база събраните в това производство доказателства, Председателят на Комисията за защита на потребителите на осн. чл. 177, ал. 2, т. 1, буква „а‘ от ЗТ  издава и нарочна заповед, с която налага принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект“- офис за упражняване на туроператорска, респективно туристическа агентска дейност. Хубавото е, че тази заповед подлежи на обжалване и не поражда правно действие, в случай, че бъде оспорена /арг. чл. 166, ал. 1 от АПК/. Лошото е, че почти винаги Председателят на Комисията /органът/ допуска предварително изпълнение на заповедта.

Често административният орган в желанието си да санкционира прави немотивирана преценка, че предварителното изпълнение на заповедта е наложително с цел да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, както и да се осигури животът и здравето на гражданите. За да е законосъобразен актът, органът е този, който трябва надлежно да посочи и да докаже, че употребените от него понятия са изпълнени със съдържание - конкретно, ясно и съответно на смисъла, който законодателят е вложил в тях. Често административният орган не е посочил конкретните фактически основания, наложили допускането на предварителното изпълнение на акта, например организиране на ученическа екскурзия от нерегистриран туроператор, който няма необходимите застраховки. Това не дава възможност за извършване на преценка дали са налице посочените в заповедта предпоставки за допускане на предварително изпълнение и нарушава правото на защита на засегнатото лице, което от своя страна дава много добра успеваемост при обжалване на подобни актове.

Разбира се, в най-добрият възможен сценарий, не следва да се стига до издаване на такива заповеди, но в случай, че се стигне - не се страхувайте да потърсите правата си. Особено, ако е допуснато предварително изпълнение на заповедта. Важно е да се знае, че мярката „временно затваряне на туристически обект“ се налага до отстраняване на нарушението и органът е длъжен сам да я отмени, в случай, че междувременно се снабдите със съответното удостоверение за регистрация.

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

For more information see our web site -http://www.stourism.bg
 

© 2016 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.