Бюлетин № 3

ЮРИДИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 3
19.12.2016

ТЕМА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА ИЛИ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ЧАСТ ПЪРВА

автор: адвокат Христо Казармов, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МЕДАРЕВ, ВЕЛИНОВА И ПАРТНЬОРИ“

В съобщение от 14.12.2016 год. на официалната страница на Министерски съвет /МС/ бе анонсирано, че на свое заседание същият е приел Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Очаква се съвсем скоро Наредбата да бъде обнародвана в официалния раздел на "Държавен вестник". Към последният издаден брой: 100 от 16.12.2016 г. на вестника, същата все не е публикувана. Предполагам, че съдържанието на приетата редакция на Наредбата няма да се различава съществено от публикуваният окончателен текст, в интернет страницата на портала за обществени консултации на МС. Именно публикуваната там Наредба ще е предмет на настоящия юридически бюлетин.

Преди внасянето й в МС, общественото обсъждане на Наредбата бе инициирано от Министерство на туризма на 15.08.2016 год., което продължи до 29.08.2016 год.. Правното основание за приемането й е нормата на чл. 79, ал. 5, във вр. с чл. 111, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от Закона за туризма /ЗТ/. Казано с други думи ЗТ делегира определянето на редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща цена на МС, който за целта приема Наредбата, по съвместно предложение на министъра на туризма и министъра на образованието и науката. Едновременно с това ЗТ задължава при предоставяне на туристически услуги на деца и ученици под формата на детски лагер, категоризираните по ЗТ туристически обекти и стопанисващите ски писта съоръжения да спазват Наредбата.

Според Наредбата туристическите пътувания могат да бъдат организирани под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове, тематични ваканции и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна цел. Същевременно извън предмета на регулиране от Наредбата остават проявите, в областта на науката, изкуството, технологиите и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво, посещенията на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба, цирк, концерт и др.), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена, както и организираният от общините отдих на децата и учениците в собствени почивни бази.

Една от най- съществените части на Наредбата е разделът, в който са уредени условията и редът за организиране на туристическите пътувания на деца и ученици и необходимата за това документация. По- специално в настоящият бюлетин ще бъде засегнато съдържанието на договора между туроператора и директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

Формата на договора е писмена, като същият задължително следва да съдържа следните данни:

/За улеснение е направена съпоставка със съдържанието на стандартен договор за организирано пътуване по чл. 82, ал. 3 от ЗТ, сключван между туроператор и потребител,като за ваше улеснение разликите в уредбата на двата договора са подчертани/

1. дата и място на сключването;

2. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и имената на директора, името на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

3. вид на използвания транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва видът на транспортното средство: самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб;

4. маршрут на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя;

5. местоположение и вид на туристическите обекти/атракции, когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им;

6. местоположение, вид, наименование и категория на местата за настаняване и брой нощувки;

7. вид на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване, меню за дните на престой на децата и учениците, включително и предвидените пакети тип „суха храна“;

8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;

9. специални изисквания, предявени от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;

10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;

11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява в случаите по чл. 88 от Закона за туризма;

12. краен срок, в който директорът на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение;

13. размер на неустойката, която се дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 12;

14. минимален брой участници, ако такъв е необходим, за осъществяване на пътуването;

15. изисквания за формата, начините и сроковете, при които могат да се предявят рекламации, в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;

16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма.

 

Както е видно от изложеното по- горе, разликите в необходимото съдържание на договора по Наредбата и стандартен договор за организирано пътуване по чл. 82, ал. 3 от ЗТ, сключван между туроператор и потребител не са съществени.

Преди сключването му договорът следва да бъде одобрен от началника на съответното регионално управление на образованието, което одобрение може да се извърши и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Одобрението се получава след като институцията, инициатор на пътуването (директора на детската градина, училището и т. н.) изпраща уведомително писмо по образец, ведно с проект на договор за организирано туристическо пътуване до съответното регионално управление на образованието. Уведомителното писмо следва да се изпрати не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на съответното пътуване. От своя страна началника на съответното регионално управление на образованието следва да се произнесе дали одобрява или не договора в срок от 7 работни дни от постъпване на уведомлението. След одобрението му, договорът може да бъде сключен. Според мен е пропуск, че в Наредбата не е уредена хипотезата при която началника на съответното регионално управление на образованието отказва да одобри договора, както и какви са последващите стъпки, в случай, че това се случи. На практика по този начин същият може да блокира едностранно подписването на договора, а от там да осуети и цялото организирано пътуване.

Последващата процедура ще бъде предмет на следващия юридически бюлетин, при всички случаи мнението ми е, че тя е твърде сложна. Евентуалните бюрократични спънки и вменени изисквания са твърде много и в случай, че нормативната база не се познава в детайл шансовете да бъдат допуснати пропуски, както от страна на туроператора, така и от страна на администрацията са много.

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

For more information see our web site -http://www.stourism.bg

© 2016 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.