Бюлетин № 4

ЮРИДИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 3

06.03.2017

ТЕМА: ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА ИЛИ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ЧАСТ ВТОРА

автор: адвокат Христо Казармов, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МЕДАРЕВ, ВЕЛИНОВА И ПАРТНЬОРИ“

След излизането на предходния юридически бюлетин № 2 от 16.12.2016 год., в който бе разгледана Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, наричана по- долу само Наредбата, същата бе приета с Постановление № 365 на Министерски съвет от 21.12.2016 г. и обнародвана в Държавен вестник брой 103 от 27.12.2016 г. Наредбата е в сила от датата на обнародването й - 27.12.2016 год. По отношение на влизането й в сила е предвидено едно единствено изключение при настаняването на деца и ученици – участници в туристически пътувания, извършвано в почивни бази на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. До 31.12.2018 год. Наредбата няма да изисква тези бази да са категоризирани като места за настаняване, съгласно Закона за туризма и да са вписани в Националния туристически регистър. Съгласно § 2, ал. 2 от ПЗР на Наредбата, в срок до 01.01.2019 год. стопанисваните обекти от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала са длъжни да се категоризират в съответствие с изискванията на Закона за туризма.

В предходният бюлетин бяха подробно разгледани изискванията на Наредбата, относно договора, сключван между туроператора и директора на институция в системата на предучилищното и училищното образование. Следва да се допълни, че е необходимо да се съблюдава и разпоредбата на Наредбата, че възникналите правоотношения между туроператора и служителите на институцията, определени като придружаващи лица при провеждането на туристическото пътуване, също следва да бъдат уредени с договор в писмена форма. Доколкото в Наредбата има известна непълнота, според мен няма забрана уреждането на правоотношенията със служителите на институцията да стане в договора за организирано туристическо пътуване, но може да бъде направен и отделен договор, с цел облекчаване на разрешителния режим.

След като договора за организирано туристическо пътуване бъде изготвен и одобрен от съответното регионално управление на образованието, туроператорът незабавно уведомява Българската агенция по безопасност на храните за организацията на храненето на децата и учениците, като посочва обектите за хранене, които ще бъдат посещавани при туристическото пътуване. Туроператорът следва да уведоми незабавно и съответната регионална здравна инспекция към Министерството на здравеопазването по местонахождението на обектите с обществено предназначение, които ще бъдат посещавани, като прилага и копие на предвиденото меню. Хубавото на фона на голямата административна тежест в случая е, че е има възможност тези уведомления да бъдат извършени и по електронен път.

Наредбата изисква за всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата да разполага с определени документи, респективно за целта той може да изисква от туроператора копие от договора за туристическото пътуване, туристическия ваучер, копие на застрахователната полица за сключена застраховка "медицински разходи при болест или злополука" – при пътувания извън страната, или за застраховка "планинска застраховка" – за пътувания, които се извършват в планинска среда, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване, както и доказателство за потвърдена резервация за периода на престой от лицето, упражняващо дейност в конкретното място за настаняване. Съгласно чл. 12 от Наредбата участниците в туристическите пътувания извън страната задължително се застраховат от туроператора при условията на чл. 72 от Закона за туризма.

 

Поредното вменено на туроператора задължение е според необходимостта за конкретното пътуване да осигури правоспособни екскурзоводи, планински водачи и ски учители, вписани в съответния списък – част от Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, както и аниматори в туризма с придобита професионална квалификация по професията по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.

Относно транспорта, Наредбата не поставя ограничения, относно вида му- наземен, воден или въздушен. Автобусният транспорт следва да се извършва само в светлата част на денонощието, а маршрутът и времето за пътуването трябва да се съгласуват писмено в договора между туроператора и директора на институцията, като се предвиди, че на децата и учениците следва да се осигурят най-малко 8 часа нощувка в рамките на денонощието. Поставени са завишени изисквания за превозвачите- наличие на аптечна чанта, както и шини за имобилизация на горен и долен крайник и врат, въже с дължина 50 м. и голям акумулаторен фенер.

Относно настаняването, както стана ясно и по- горе, Наредбата предвижда това да става само в обекти, които са категоризирани места за настаняване съгласно Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър и в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от регионалните здравни инспекции. Ако настаняването е в чужбина, то следва да се извършва само в категоризирани, според националното законодателство на съответната държава обекти. Задължение на главния ръководител на пътуването е да осигури провеждането от хотелиера или от негов служител на пожаро- авариен инструктаж, самият ръководител следва да е настанен максимално близо до помещенията на настанените деца и ученици. Относно настаняването следва да се съобрази и изискването на Наредбата да има обособени отделни спални и санитарно-хигиенни помещения за момичета и момчета, като помещенията за спане да могат да се заключват, с осигурена възможност да бъдат отключени от ръководителите на съответното туристическо пътуване при произшествие. Настаняването на деца в предучилищна възраст в обектите се извършва максимум до втория етаж на туристическия обект. В обектите за настаняване следва да има помещение за съхраняване на багаж, а балконите, парапетите на стълбищата и електрическите контакти следва да са добре обезопасени. Забранено е поставянето на игрални автомати и други технически устройства, предлагането на хазартни игри, както и тяхното рекламиране, като достъпът до телевизионни канали и предавания, предназначени за възрастни следва да бъде ограничен.

  Храненето на децата и учениците по време на туристическите пътувания се извършва при спазване на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), издадени от министъра на здравеопазването, само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните и категоризирани съгласно Закона за туризма.

В Наредбата са предвидени и редица изисквания към организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водни площи, ползвани от деца и ученици, като основно се препраща към редица други наредби и инструкции-Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, Инструкция № 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Наредба № 5 от 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка , Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение и др.

В случай на неясноти при работа с Наредбата може да се отправят запитвания за даване на Указания по прилагането й до Министъра на туризма и Министъра на образованието и науката.


С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

For more information see our web site -http://www.stourism.bg

© 2017 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.