Бюлетин № 7

СЧЕТОВОДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 5
27.03.2017

ТЕМА: ПРОМЯНАТА НА чл. 136, ал. 3 ОТ ЗДДС, С КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ В РЕЖИМА НА ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ В ЧАСТТА ДОСТАВКИТЕ ОТ ТУРОПЕРАТОР НА ТУРОПЕРАТОР.

АВТОР: СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

На 13.03.2017 Сдружение Туризъм осъществи работна среща в Министерството на туризма с представители на Министерството на туризма и Министерството на финансите по повод промяната в ЗДДС и по-конкретно промяната на чл.136, ал.3 от ЗДДС, с която се променя в режима на облагане на туристическите услуги в частта доставките от туроператор на туроператор.

На срещата присъстваха:

От страна на Министерството на туризма:

1. Г-жа Стела Балтова – служебен Министър на туризма

2. Г-жа Мая Никовска – директо дирекция „Туристическа политика“ в МТ

3. Г-жа Ирена Георгиева – зам. Министър на туризма

От страна на Министерството на финансите:

1. Г-жа Людмила Петкова – бивш Министър на финансите, в момента Директор на дирекция „Данъчна политика“ в МФ 2. Г-жа Нина Янкова – държавен експерт по ДДС в МФ

На състоялата се среща беше обсъдена промяната в ЗДДС и по конкретно промяната на чл.136, ал.3 от ЗДДС, с която в режима на облагане на туристическите услуги се променя в частта доставките от туроператор на туроператор.

Промяната засяга пряко туроператорите, които осъществяват Входящ туризъм в качеството им на посрещащи туристите на водещи чуждестранни туроператорски компании.

До промяната на ЗДДС, препродажбата на туристически услуги (в частта хотелско настаняване) от един ТУРОПЕРАТОР на друг ТУРОПЕРАТОР се облагаше по общия ред – на 9%, защото беше изключен изрично от схемата на маржа – това гласеше чл.136, ал.3, т.2 от ЗДДС.

Съгласно ЗДДС цитираме:

„Доставка на обща туристическа услуга

Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

  1. Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.

  2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице.“

Старата редакция на чл.136, ал (3) гласеше цитираме:

„(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на:

1. доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице;

2. доставка от туроператор към туроператор“

Нашето заключение: законодателят само с промяната на чл.136, ал.3 изважда доставката от туроператор към туроператор от изключението на МАРЖА и ни връща отново на принципа на „маржовата схема на работа“, при която нямаме право на данъчен кредит от фактурите на хотелите. Това означава, че на получената величина като „марж“ Туроператорите ще дължат 20% ДДС, а не както беше по стария ред на закона - тези доставки да се считат за препродажба и да се начислява 9% ДДС.

Законодателните промени са извършени без съгласуване с браншовите организации, както и без да се даде какъвто и да е гратисен период от поне 9 месеца, за да може тази промяна да се отчете при договаряне и ценообразуване на туристическия продукт за дестинация България.

Промяната в режима на облагане на доставките от туроператор на туроператор има следните 2 измерения:

  • Финансов – както знаете всички договори за Лято 2017г. вече са подписани (още през лятото на 2016г.), направено е ценообразуване и съответно ние не можем да променяме цената на продукта, защото вече текат и продажбите. Така директно турооператорите губят 11% ДДС, без да се дава гратисен период.

  • Ресурсът за обработване на маржа за счетовдни цели– с оглед огромните обеми на туристи, които обслужват членовете на Сдружение Туризъм в сектор входящ туризъм, като посрещащи туроператори ще бъде затруднена изключително дейността ни във връзка с документалното оформяне по схемата на маржа, дори и в някои случаи технически невъзможно.

Представителите на МФ поясниха, че с последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС са предвидени и са променени старите клаузи, така че да е ясно че от 01.01.2017г. облагането на турооператорите по ЗДДС ще става по схемата на маржа.

Представителите на МФ изразиха становище, че липсата на гратисен период в закона наистина е проблем за бизнеса и за това са дали такъв период в самия Правилник за прилагане на ЗДДС, като са предвидили че всички платени и получени авансови плащания до 31.12.2016г. вкл. по сделки на туроператори се довършват по стария ред

МФ ни информираха, че промяната в Закона за ДДС им е била наложена от Европейската комисия С ИЗРИЧНА ПРЕПОРЪКА ЗА ПРОМЯНА на законодателството ни и хармонизирането му с това на ЕС и е във връзка с редица съдебни дела в Европейския съд по този проблем. България е била задължена да промени уредбата си в този сектор, за да не търпи административни санкции.

 

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg

 

For more information see our web site -http://www.stourism.bg
 

© 2017 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”. Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.