Бюлетин № 9

СЧЕТОВОДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 6

24.04.2017

АКТУАЛНИ ТЕМИ: ПРАВИЛА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ТО/ТА ОТ АВИОКОМПАНИЯ RYANAIR

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ УСПЕШНО РАЗРЕШИ КАЗУСА НА СЪН СПРИЙ ХОЛИЗЕЙЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМ ПРИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Източник: СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

На 05.10.2016 дата към Сдружение Туризъм бе отправен следния казус с молба за съдействие от фирма Сън Сприй Холидейз: Туроператорът закупува самолетни билети от авиокомпания RYANAIR, но не може да осчетоводи разходите си по ЗДДС, тъй като горепосочената авиокомпания не издава данъчни документи за разход в Република България.

Сдружение Туризъм предприе следните действия:

На дата 20.12.2016г. Сдружение Туризъм внесе Запитване в ОДОП, свързано с експертизата, която е проведена с юристите и финансовите анализатори на СТ по казусът на Сън Сприй Холидейз ЕООД с RYANAIR относно конкретен проблем в дейността на Сън Сприй Холидейз ЕООД, свързан с признаването за данъчни цели на разходите за закупени самолетни билети с авиокомпания RYANAIR

На 05.01.2017 от ОДОП прехвърлиха казуса към г-жа Галя Димитрова от НАП.

На 16.03.2017 получихме следното становище от НАП:

По силата на ал.1 от същата правна норма счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводство (Зсч), отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичен счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Зсч, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. Изискванията към реквизитите на първичния счетоводен документ са подробно регламентирани в чл. 6 от Зсч. Действаща към момента нормативна уредба не конкретизира вида на първичния счетоводен документ, но изисква той да отразява вярно стопанската операция. Сългасно чл.10, ал.5 от ЗКПО за международния въздушен транспорт счетоводен разход е документално обоснован, когато е документиран чрез първичен счетоводен документ и бордната карта от осъществения полет. Когато първичният счетоводен документ (протокол) се издава от лицето, което извършва продажбата от името и за сметка на превоззвача, то се приема за издател на документа.

Тък като казуса е пряко свързан с данъчното третиране по реда на ЗКПО на счетоводното законодателство. Запитването беше изпратено за становище и до дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите.

Изразено е следното становище:

За наличие на документална обоснованост се приема и когато в първични счетоводен документ липсва част от изискуемата информация, но са налице документи, които я уостоверяват и когато тези документи отразяват вярно документираната стопанска операция (чл. 6, ал. 5 и ал. 6 от Зсч).

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2013 на Съвета, когато получател на услуги, извършвани по електронен път, е физическо лице, предприятието доставчик на услугите може да издаде „сметка“ или „квитанция“, т.е. Няма изрично изискване за издаване на фактура. Следователно щом доставчикът на услугата, вида на извършената услуга и стойността й, то може да считаме, че въпросният документ отговаря на критериите за документална обоснованост на сделката.

Предвид гореизложеното становище на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите считам, че щом въпросният документ отразява вярно стопанската операция и отговаря на критериите за документална обоснованост на сделката по смисъла на Зсч, то документираният с този документ разход се признава за данъчни цели.

Вярваме, че сме били изключително полезни на фирма Сън Сприй Холидейз, както и на всички останали колеги в туристическия бранш с разрешаването на гореизложения казус.

За повече информация по тематиката на настоящия информационен бюлетин можете да се обърнете отново към нас на посочените адреси и телефони.
 

С уважение,

СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ

tel. +359 889 546 892
web: 
www.stourism.bg

e-mail: info@stourism.bg
 

For more information see our web site http://www.stourism.bg

© 2016 Информацията в този бюлетин или части от нея не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”  | Всички права запазени

Настоящата статия, под формата на бюлетин е собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, регистрирано с решение № 1/ 22.07.2016 год., постановено по ф. д. № 445/ 2016 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в регистър БУЛСТАТ с № 177054759 и е под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на статията е забранено и и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ” и/ или автора на статията за съответния вид използване.