Визия / Mission

 
1. Да обедини усилията за просперитет на всички физически и юридически лица в Република България, извършващи туристически дейности по смисъла на Закона за туризма, в това число туроператорска и туристическата агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм, както и лицата предоставящи екскурзоводски услуги, водещи туристи в планинска и природна среда и предоставящи услуги за спорт.
2. Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики във всички сектори на туризма, за да се повиши нивото и качеството на предлаганите от членовете си туристически услуги.
3. Да представлява и координира членовете си при разработването и реализацията на проекти, инициативи и стратегии в туризма.
4. За нуждите на членовете си да спомага за издигане на нивото и качеството на базисното и профилирано образование, обучение, специализация и квалификация на изпълнителски и ръководни кадри в туризма.
5. Да представлява интересите на своите членове в международни организации и изложения, свързани със сектора на туризма.

 

  „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ e автентична национална организация на дружества - партньори, организиращи входящ и изходящ целогодишен туризъм,  в съответствие с нормативните изисквания на българското законодателство. Сдружението има за своя основна цел да бъде широко достъпна организация за всички представители на входящ и изходящ туризъм в страната,  да изгражда взаимно - изгодни отношения с наши и чужди партньори в интерес на своите  членове. То ще споделя и разяснява своите приоритетни политики в нужната степен, чрез организация и участия в срещи и форуми с различни директно и индиректно ангажирани заинтересовани субекти, в т.ч. с местни и чуждестранни бизнес партньори, с компетентни представители на държавни институции и на местните власти, на НПО, научните среди и на различни образователни общности, подготвящи изпълнителски и управленски кадри  в сектор туризъм. 


The Tourism Association general activity is to provide the most effective support of the tourism industry for the all hospitality and travel and leisure related businesses. We continuously strive to be the strongest resource possible to our members and all of those businesses associated with hospitality and tourism sector market.
Our mission is the advocacy voice and key resource for the development with information, education, good practices and all kind of activity for the Hospitality and Tourism sphere.
The purpose of the Tourism Association is to represent in an ethical and professional manner the common interest of members including political action and government relations and professional development, and industry advancements.