Визия

Визия за дейността и дефиниции на целите на Сдружение Туризъм

Още при учредяването си с чл.5, ал. 1 от Устава си сдружение „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ си постави следните амбициозни цели:

 
1. Да обедини усилията за просперитет на всички физически и юридически лица в Република България, извършващи туристически дейности по смисъла на Закона за туризма, в това число туроператорска и туристическата агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм, както и лицата предоставящи екскурзоводски услуги, водещи туристи в планинска и природна среда и предоставящи услуги за спорт.

2. Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики във всички сектори на туризма, за да се повиши нивото и качеството на предлаганите от членовете си туристически услуги.

3. Да се застъпва и отстоява правата и интересите на членовете си пред държавни, общински и обществени органи, институции, администрации и трети лица с цел бързо, законово и благоприятно решаване на всички въпроси в сферата на туризма от общ техен интерес.

4. Да представлява и координира членовете си при разработването и реализацията на проекти, инициативи и стратегии в туризма.

5. За нуждите на членовете си да спомага за издигане на нивото и качеството на базисното и профилирано образование, обучение, специализация и квалификация на изпълнителски и ръководни кадри в туризма.

6. Да представлява интересите на своите членове в международни организации и изложения, свързани със сектора на туризма.

7. Цялостно да подобри информираността на членовете си за актуалните законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи сектора на туризма, или имащи пряко отражение върху него.

 
Отличаващите характеристики на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“, които съществено го отличават от всички сходни организации и които за в бъдеще ще формират неговият облик, могат да се сведат до следните основни пунктове, които ще залегнат в организацията на неговата бъдеща работа:
 
  1. „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ не е алтернатива на съществуващите вече браншови и съсловни формации, а автентична национална организация на дружества - партньори, организиращи входящ и изходящ целогодишен туризъм,  в съответствие с нормативните изисквания на българското законодателство.
  2. „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ ще следва и ще въведе принципите на коопериране, взаимно сътрудничество и професионален подход на споделящите мисията му членуващи в него инвеститори, предприемачи и работещи ръководни и изпълнителски кадри в сектора.
  3. „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ има за своя основна цел да бъде широко достъпна организация за всички представители на входящ и изходящ туризъм в страната, споделящи едни и същи цели, готови да дебатират актуалните казуси в сферата на туризма и да имат волята да ги решат.
Сдружението има за цел да изгражда взаимно - изгодни отношения с наши и чужди партньори в интерес на своите  членове. То ще споделя и разяснява своите приоритетни политики в нужната степен, чрез организация и участия в срещи и форуми с различни директно и индиректно ангажирани заинтересовани субекти, в т.ч. с местни и чуждестранни бизнес партньори, с компетентни представители на държавни институции и на местните власти,  на НПО, научните среди и на различни образователни общности, подготвящи изпълнителски и управленски кадри  в сектор туризъм. Търсените партньорства на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ ще са с оглед успешното осъществяване на всички  негови начинания и. Сега и за напред наша основна  цел е разрешаването на различни актуални проблеми, които съществено да подобрят бизнес перспективата в сектора .