Приоритети

„СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ ще мобилизира и съсредоточи своите усиля за постигането на приоритетите си, които сме дефинирали диференцирано за INCOMING и OUTGOING сектори в туризма. Списъкът с приоритети, който следва не е окончателен и може да бъде допълван, според актуалните нужди и проблеми на бранша:
 
Нашите приоритети за OUTGOING туризъм в България, към настоящия момент:

 
  1. Указване на съдействие за по ефективен контрол по изпълнение на  изискванията на нормативната база, отнасяща се за туристическите пътнически превози, както и адаптиране на нормативна база, в съответствие с  добрите европейски практики.
  2. Указване на съдействие на компетентните органи за справяне със сивия сектор на туризма в България (пример: абитуриентски балове и други организирани пътувания, извършвани без организацията и посредничеството на туроператори или туристически генти мероприятия).
  3. Ясна и конкретна работеща законодателна нормативна база за счетоводно урегулиране на правоотношенията туроператор – туристически  агент и туроператор – туроператор (пример: едно търговско дружество има законовото право да продава едни и същи туристически продукти и услуги на друго търговско дружество като туроператор – туроператор или като туроператор – туристически агент, в зависимост от изгодността на сделките).
  4. Разработване на етичен кодекс, регламентиращ професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на членоветe на сдружението,
Нашите приоритети за INCOMING туризъм в България, към настоящия момент:
 
1. Пътна инфраструктура:
Наблягаме на следните факти: отсъствие на скоростен път до най-големия морски курорт в България, отсъствие на скоростен път между северното и южното Черноморие, отсъствие на подходяща цялостна пътна инфраструктура в страната.
2. Контрол на концесиите на плажоветена българското Черноморие.
3. Законови и държавни мерки за спиране на продажбите на туристически продукти и услуги от сивия сектор, с цел прекратяване демотивацията на големи международни туроператорски фирми да инвестират във входящ туризъм на територия на страната.
4. Разрешаване на казуса „Проблем с кадрите“ в сектора на туризма, чрез законово установени норми за назначаване на работа на граждани от други държави (например такива от Република Украйна и Мо
лдова).