Стратегия

Нашата стратегия:
 
  • Защита на бизнес интересите на членовете на Сдружението, основно чрез провеждане на информационно и консултантско обслужване, според конкретните  колективни потребности и нужди на `членовете му, провеждане на разяснителни и презентационни кампании, организация и участия в изложения, международни, национални и регионални форуми и събития.
  • Сдружението ще търси най-широка подкрепа за своята дейност от всички институции и браншови организации, наши колеги за работа на партньорски начала, отговорни за развитието не само на Националния туристически комплекс като цяло, но и изпълняващи общополезни за цялото общество социално-икономически дейности.
  • „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ ще работи за подобряване на бизнес условията за всички наши членове.
„СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ ще акцентира   и върху икономическата целесъобразност от интегриране и разнообразяване на формите на туристическо обслужване, водещо до споделен стопански ефект между фирмите членове и и партньорите ни от други сфери на туризма, осигуряващи:
- производството на сувенири, храни и напитки;
- подпомагащи туристическото обслужване, чрез търговски, комуникационни, здравни, културно-опознавателни и други видове услуги;
- предлагащи специализирани транспортни дейности, финансово и застрахователно обслужване на туристи ;
- природни, културно-исторически и спортни обекти и структури, осигуряващи трайно интегриране на входящия и изходящ туризъм, в различни сектори на националната икономическа система.
Други основни акценти в базисните политики на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ ще се формулират и прилагат в диалог с представители на други браншови и съсловни сдружения, НПО, общини, учебни и научни заведения, както и чрез периодично привличан експертен състав. Някои от тях са:
  • Провеждане на съгласувани инициативи и срещи с представители на компетентни институции, в т.ч. на база на анализ и селекция на събрани проблемни въпроси, обсъдени мерки и стъпки за решаване на проблеми, свързани с подобряване на бизнес средата;
  • Поддържане на обратна връзка с членовете на  „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“ за допълване на информираността и подобряване  на ефективността от оперативните консултантски услуги по юридически, квалификационни, финансови и други въпроси от интерес на членовете на сдружението;
  • Провеждане на съгласувани срещи на заинтересовани членове,  за уточняване интереса към нови туристически пазари и дестинации и формите на презентиране и съвместно участие в рекламни и маркетингови инициативи ;
  • Осигуряване на дарителска сметка за финансиране на заявени от членовете тематични инициативи, срещи и семинари с доказани наши и чуждестранни експерти, научни и академични представители за повишаване информираността на нашите членове, относно добри практики, иновативни продуктови и технологични решения и за придобиване на актуални научно-приложните познания;
  • Организиране на база предварително проучване на интереса сред членовете на ежегодни тематични форуми, с привличане на партниращи организации, срещи с компетентни институции и участници от чужбина за популяризиране дейността на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“, обмяна на наш и чужд опит и добри организационни и бизнес практики;
  • Организиране на ежегоден престижен конкурс за отчет и стимулиране дейността на най-активните представители и членове;
  • медийна популяризация на дейността на „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“, както и успехите на всички негови членове.