Устав на Сдружението

 
 У С Т А В
на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование 
“СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“

    Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза, с наименование “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, неговите цели и средствата за тяхното постигане, предмет на дейност, начин на управление, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление.

    І. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. 

    Член 1. 
(1) Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, наричано по- долу за краткост “Сдружение”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
(2) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
(3) Сдружението е независимо от политически партии и коалиции.

    Член 2. Наименование на Сдружението. 
(1) Наименованието на Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, под което същото ще осъществява дейността си е “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, което може да се изписва и съкратено: СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ“.
(2) Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и на латиница, в съответствие с действащата система за транслитерация в Република България, като към него се добавя изписването на правната му форма на английски език, както следва: Association of non- economic purpose.

    Член 3. Седалище и адрес на Сдружението. 
(1) Седалището на Сдружението е: Република България, Столична община- район „Възраждане“, град София.
(2) Адресът на управление на Сдружението е в Република България, град София, п. к. 1000, Столична община- район „Възраждане“,  бул. „Княгиня Мария Луиза“ №      9-11, етаж 3, офис 8. 

    Член 4. Срок за който е учредено Сдружението.
Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок. 

    ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА, ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. 

Член 5. Цели на Сдружението 
(1) Целите на Сдружението са: 
1.Да обедини усилията за просперитет на всички физически и юридически лица в Република България, извършващи туристически дейности по смисъла на Закона за туризма, в това число туроператорска и туристическата агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм, както и лицата предоставящи екскурзоводски услуги, водещи туристи в планинска и природна среда и предоставящи услуги за спорт.
2.Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на добрите практики във всички сектори на туризма, за да се повиши нивото и качеството на предлаганите от членовете си туристически услуги.
3.Да се застъпва и отстоява правата и интересите на членовете си пред държавни, общински и обществени органи, институции, администрации и трети лица с цел бързо, законово и благоприятно решаване на всички въпроси в сферата на туризма от общ техен интерес,
4.Да представлява и координира членовете си при разработването и реализацията на проекти, инициативи и стратегии в туризма.
5.За нуждите на членовете си да спомага за издигане на нивото и качеството на базисното и профилирано образование, обучение, специализация и квалификация на изпълнителски и ръководни кадри в туризма.
6.Да представлява интересите на своите членове в международни организации и изложения, свързани със сектора на туризма.
7.Цялостно да подобри информираността на членовете си за актуалните законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи сектора на туризма, или имащи пряко отражение върху него.
 (2) При дейността си по постигане на своите цели Сдружението ще спазва действащото в Република България законодателство.

Член 6. Средства за постигане на целите.
Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
1.Създаване и поддържане на организация, чрез която да се координират усилията за устойчиво развитие и икономически растеж на туризма в Република България и да се защитават правата и интересите на всички предоставящи и потребяващи услуги по туристически дейности физически и юридически лица.
2.Активно участие при създаването и изменението на нормативни актове, съвместно с законодателните органи.
3.Подпомагане на кадрите работещи в сектор туризъм и обучаващите се за професионална реализация в сектора, както и предприемане на всякакви други действия, водещи до повишаване конкурентоспособността на туристическите продукти.
4.Участие на членовете на Сдружението в ежегодни национални и международни изложения, туристически борси и форуми с оглед пазарното утвърждаване на Република България като целогодишна дестинация за устойчив туризъм.
5.Разработване на вътрешни правила за етичност и лоялна конкуренция и следене за тяхното спазване, а в случай на необходимост налагане на санкции при нарушаването им.
6.Съдействие, взаимодействие и представителство на членовете на сдружението пред държавните и общински органи и администрация при решаването на проблеми в областта на туризма.
7.Организиране и провеждане на семинари, обучения и дискусии с информационна и образователна насоченост, с цел решаване на проблемите на туризма в Република България и неговото подобряване и развитие.
8.Участие в телевизионни и радио предавания и репортажи, издаване на книги, публикуване на статии, отпечатване и разпространение на информационни и рекламни брошури и материали, поддържане на интернет страници и всяка друга сходна дейност във връзка с целите и дейността на Сдружението и тяхното популяризиране.
9.Осъществяване на контакти и извършване на съвместна дейност с други правителствени и неправителствени организации и сдружения, със сходни на Сдружението цели.
10.Участие в програми и проекти на територията на Република България, на национално и международно ниво във връзка с целите и дейността на Сдружението и тяхното популяризиране и в подкрепа на правата и интересите на българските граждани за избор на качествени туристически дейности.
11.С помоща на академични, научни и експертни общности провежда тематични проучвания и анализи, извършва експертни оценки и разработва становища, стратегии, програми и проекти на членове на Сдружението и техни партньори, кандидатстващи за различни форми на национално, европейско и междуна-родно финансиране;
          
ІIІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО. 

Член 7. Основен предмет на дейност. 
В изпълнение на посочените в настоящия Устав цели, Сдружението извършва следния предмет на дейност: взаимодействие с държавните и общински органи, администрации, институции и трети лица при защита на правата и интересите на своите членове в сферата на туризма, разпространяване на информация за дейността на Сдружението чрез средствата за масово осведомяване, коопериране с други правителствени и неправителствени организации и сдружения за дейности и действия, които са от полза за осъществяване на целите на Сдружението, както и предприемане на всички други действия, които са в синхрон с целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане.

Член 8. Предмет на допълнителна стопанска дейност. 
(1) Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, а именно: провеждане съвместно с висши учебни заведения и колежи по туризъм на курсове за обучение и професионална квалификация на изпълнителски и ръководен персонал в сектора на туризма, производство на рекламни стоки и издаване на специализирани информационни печатни и електронни материали, изготвяне на становища и консултации, oрганизиране и провеждане на семинари, обучения и дискусии с информационна и образователна насоченост, както и всички други дейности, които не са забранени от закона и които биха могли да бъдат определени като свързани с основната дейност на Сдружението.
(2) Получените приходи от дейности по предходната алинея служат единствено и само за постигане на определените в Устава на Сдружението цели. Сдружението няма да участва в управителните органи на търговски дружества, нито като неограничено отговорен съдружник в събирателни дружества.
(3) Ръководството и организацията на допълнителната стопанската дейност на Сдружението се възлага на Управителния съвет и на неговия Председател.

ІV. ЧЛЕНСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. 

    Член 9. Изисквания за членство в Сдружението. 
(1) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, както и български и чуждестранни юридически лица, които желаят и могат да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат редовно членският си внос.
(2) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание на Сдружението, независимо дали е физическо или юридическо лице. 
(3) Членските права на юридически лица се упражняват от законните им представители или чрез изрично упълномощено от тях за целта лице, действащо по силата на нотариално заверено пълномощно.
(4) Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му или нарушават Устава могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. 
(5) Решението по ал. 4 подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в 7- дневен срок от съобщаването му.

Член 10. Права на членовете на Сдружението.
Членовете на Сдружението имат право:
1.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
2.Да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
3.Да гласуват с право на един глас в Общото събрание на Сдружението.
4.Да получават информация за работата на ръководните органи на Сдружението.
5.Да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в настоящия Устав и в решенията на Общото събрание.
6.Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на Устава му и решенията на ръководните му органи.
7.Да упражняват гореописаните си права лично или чрез изрично упълномощено за целта лице, действащо по силата на писмено пълномощно.

Член 11. Задължения на членовете на Сдружението.
Членовете на Сдружението са длъжни:
1.Да спазват Устава на Сдружението.
2.Да заплащат редовно годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание на Сдружението, платим до края на месец януари на текущата година. 
3.Да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението.
4.Да вземат участие и да работят в полза на осъществяване на целите на Сдружението и да защитават неговите интереси.
5.Да не използват името и дейността на Сдружението за цели, противоречащи на Устава, морала, добрите нрави и закона.

Член 12. Процедура за приемане на нов член.
(1) Искането за членството в Сдружението се заявява с писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, в която молителят посочва трите си имена/ фирмено наименование, ЕГН/ ЕИК, адрес за контакт, адрес на електронна поща и телефон за връзка и декларира, че е запознат и приема разпоредбите на действащия Устав на Сдружението. 
(2) За писмена молба по ал. 1 се счита и такава, получена в електронен вид на адреса на електронната поща на Сдружението. След получаването й Управителният съвет може да предприеме необходимите действия за потвърждаване на самоличността и правосубектността на подателя.
 (3) В случай, че в молбата са допуснати нередовности, Управителният съвет поканва поискалото членство лице да отстрани констатираните нередовности в 7 (седем) дневен срок от датата на получаване на уведомлението. 
(4) В случай, че подадената молба отговаря на всички изисквания, посочени в ал. 1, Управителния съвет на първото си заседание след подаване на молбата или след отстраняване на констатираните по нея нередовности я разглежда и взима решение за приемане на члена. Управителният съвет уведомява новите членове за тяхното приемане.
(5) Решенията за приемане на членове на Сдружението се вземат от Управителния съвет и подлежат на утвърждаване от Общото събрание на Сдружението с обикновено мнозинство.
(6) Новоприетите членове заплащат членски внос, пропорционален на месеците, оставащи до края на съответната календарна година на приемането им в 7 (седем) дневен срок от датата на постановяване на решението за приемането им от Управителния съвет.

    Член 13. Прекратяване на членството. 
(1) Членството в Сдружението се прекратява:
1.С едностранно волеизявление за доброволно напускане, подадено от член на Сдружението до Управителния съвет, считано от деня на получаването му.
2.При смърт или поставяне под пълно запрещение на физическо лице.
3.При ликвидация или прекратяване на дейността на юридическо лице.
4.С изключване от Управителния съвет на Сдружението на член, поради настъпване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 4 от Устава или поради поведение, което прави по- нататъшното членство несъвместимо с целите на сдружението.
5.При отпадане.
(2) Членството в Сдружението може да бъде прекратено и поради отпадане в следните случаи:
1.При забава в плащането на дължимия членски внос с повече от 3 (три) месеца. В този случай Управителният съвет изпраща на члена на Сдружението писмена покана за плащане на дължимата сума в 7 (седем) дневен срок от получаването й, с предупреждение, че при неплащане в указания срок членството в Сдружението ще бъде прекратено. Неплащането на членския внос в указания срок се констатират с протокол от заседание на Управителния съвет, след която дата съответният член се счита за отпаднал.
2.При неучастие в три поредни заседания на Общото събрание, за които членът на Сдружението е бил редовно поканен. Неучастието в три поредни заседанията се констатира в протокол от заседание на Управителния съвет, въз основа на списък на присъстващите и протоколите от проведените заседания на Общото събрание, след което съответният член се счита за отпаднал.

    V. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.

    Член 14. Обем и формиране на имуществото.
(1) Имуществото на Сдружението се формира от:
1.Членски внос на членовете на Сдружението. Размерът на членския внос и сроковете и начините на плащането му се определят с решение на Общото събрание, съответно с решение на учредителите.
2.Дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и др., направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица.
3.Доходи от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи.
4.Приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона.
5.Участие в програми, проекти и други подобни, касаещи дейността на Сдружението.
(2) За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Член 15. Отказ от дарение.
Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или ако приемането на същото противоречи на целите му или на разпоредбите на законодателството и Устава.

    Член 16. Вписване на даренията.
Всички направени в полза на Сдружението дарения и завещания се вписват в специална книга, водена от Управителния съвет.

Член 17. Одити.
Годишният финансов отчет на Сдружението подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

VI. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 

    Член 18. Органи на управление.
Органи на Сдружението са: 
1.Общо събрание (ОС).
2.Управителен съвет (УС).
3.Председател на Управителния съвет.

    Член 19. Правомощия на Общото събрание. 
(1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението. Неговите правомощия са да: 
1.Изменя и допълва Устава.
2.Приема други вътрешни актове.
3.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4.Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението, за откриване и закриване на клонове и за участие в други организации и сдружения.
5.Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
6.Приема бюджета на Сдружението.
7.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
8.Приема отчета за дейността на Управителния съвет. 
9.Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
10.Утвърждава решенията на Управителния съвет за прием на нови членове.
11.Изпълнява всички други правомощия, посочени в закона и настоящия Устав.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 8, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Член 20. Свикване на Общото събрание. 
(1) Редовното Общо събрание се свиква по решение на Управителния съвет най- малко веднъж годишно. 
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свиквано при необходимост:
1.По инициатива на Управителния съвет.
2.По искане на една трета от членовете на Сдружението.
3.При условията на чл. 27, ал. 2 от Устава.
(3) Общото събрание може да бъде свиквано от съда по седалището на Сдружението, след писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, в случай, че Управителния съвет откаже да свика заседание, при направено искане, съгласно ал. 2, т. 2 на този член.
(4) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от членовете на Сдружението най- малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден за провеждане на Общо събрание, като за писмена покана се счита и покана, изпратена по електронен път, с потвърждение на получаването й. В същия срок поканата може да се публикува и на интернет страницата на Сдружението, след създаването й. 
(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

    Член 21. Кворум на Общото събрание.
(1) Общото събрание се счита за редовно проведено, ако присъстват, съответно са представлявани повече от половината от всички членове на Сдружението. 
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по- късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо колко членове се явят.   

Член 22. Начин на провеждане на Общото събрание.
(1) Общото събрание се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред. 
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат. 
(3) При провеждане на Общото събрание, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените пълномощни, писмените становища и списък на присъстващите. 
(4) Управителният съвет води книга с протоколите от заседанията на Общото събрание. Протоколите се подписват от Председателя на Управителния съвет и от определеният за протоколчик на заседанието.

Член 23. Право на глас в Общото събрание. 
(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Всеки член на Общото събрание може да представлява най- много трима други членове на Сдружението. Представителството се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно, представено на Председателя на Управителния съвет в деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
(3) По решение на Общото събрание на заседанията му без право на глас могат да присъстват и кандидат- членове подали молба за членство по реда на чл. 12 от Устава.

    Член 24. Конфликти на интереси. 
По решение на Общото събрание при конкретен повод може да бъде отнето правото на глас на член на Сдружението при решаването на въпроси, отнасящи се пряко или косвено до него или до юридически лица, в които той е управител, съдружник или едноличен собственик на капитала. 

Член 25. Вземане на решения от Общото събрание. 
(1) Решенията на Общото събрание се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината от присъствалите членове на Сдружението. 
(2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от присъстващите на Общото събрание. 

Член 26. Състав на Управителния съвет. 
(1) Управителния съвет се състои от 3 (трима) членове на Сдружението, които се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат неограничено преизбирани.
(2) Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на същото, но са законни представители или собственици на юридически лица, редовни членове на Сдружението.
(3) До избирането на нов Управителен съвет, стария продължава да изпълнява своите функции.

Член 27. Прекратяване на членство в Управителния съвет.
(1) Членството в Управителния съвет се прекратява: 
1.С изтичане на мандата на Управителния съвет и непреизбирането на съответния член за нов мандат.
2.По молба на съответния член на Управителния съвет, при невъзможност да изпълнява задълженията си. 
3.При смърт или поставяне под запрещение на съответния член на Управителния съвет.
4.При системно неизпълнение от страна на съответния член на Управителния съвет на възложените му с настоящия Устав функции и задължения, констатирано по писмено искане на останалите членове на Управителния съвет или от най- малко на 1/3 /една трета/ от членовете на Сдружението. 
(2) В случаите по ал. 1 Управителния съвет е длъжен незабавно да свика Общо събрание, което взема решение за избор на нови членове на Управителния съвет, в случай, че намери писменото искане за основателно. 
(3) Новоизбраните в случаите на ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 членове на Управителния съвет са с мандат равен на мандата на останалите членове на Управителния съвет.

    Член 28. Правомощия на Управителния съвет.
(1) Управителният съвет ръководи дейността по изпълнение на целите и програмата на Сдружението. 
(2) Управителният съвет взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имущество на Сдружението на стойност над 1000 /хиляда/ лева и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Сдружението, в съответствие с настоящия Устав и приетите от Общото събрание решения.
(3) Управителния съвет има следните правомощия:
1.Избира от състава си Председател на Управителния съвет.
2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3.Разпорежда се с имуществото на Сдружението на стойност над 1000 /хиляда/ лева, при спазване изискванията на Устава.
4.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
6.Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това.
7.Приема и изключва членове на Сдружението, като решението за приемане на нови членове подлежи на утвърждаване от Общото събрание.
8.Взема решения за откриване и закриване на представителства и приемни на Сдружението, за провеждането на обучения и семинари.
9.Прави предложение до Общото събрание за вземане на решение за участие в други организации. 
10.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
11.Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

    Член 29. Редовно свикване на Управителен съвет.
(1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание от неговия Председател най- малко веднъж на шест месеца.
(2) Управителния съвет се свиква чрез писмена покана до всички членове, изпратена най- малко 7 дни преди датата на провеждане на заседанието. За писмена покана се счита и покана, изпратена по електронен път с потвърждение на получаването й. Поканата съдържа датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието. При необходимост при нетърпящи отлагане случаи, поканата може да бъде отправена и по телефон, факс или по друг начин.
(3) Членовете на Управителния съвет, които променят адреса си, даден при избора им, трябва да съобщят писмено на Председателя на Управителния съвет новия си адрес. 

Член 30. Извънредно свикване на Управителен съвет. 
(1) По искане на мнозинството от членовете на Управителния съвет може да се свика извънредно заседание на Управителния съвет.
(2) Искането, направено мнозинството от членовете на Управителния съвет съдържа дневния ред на събранието и се отправя писмено до Председателя на Управителния съвет, който определя часа и мястото за провеждането му.

Член 31. Начин на провеждане на заседанията на Управителния съвет.
(1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат, съгласно обявения в поканата или искането дневен ред, в посочените час и място за провеждане на заседанието и се ръководят от Председателя на Управителния съвет. 
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата или искането дневен ред не се разглеждат, освен ако 2/3 /две трети/ от присъстващите членове на Управителния съвет са съгласни с това. 
(3) При провеждане на заседанията на Управителни съвет задължително се води протокол. 
(4) Председателят на Управителния съвет води книга с протоколите от заседанията му. Протоколите се подписват от всички членове на Управителния съвет. 

Член 32. Вземане на решение от Управителния съвет.
(1) Заседанието на Управителния съвет се счита за редовно проведено, а решенията му за легитимни, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях. 
(2) За присъстващ на заседанието на Управителния съвет се счита и негов член, с който има двустранна телефонна или друга аудио или видео връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Управителния съвет може да вземе неприсъствено решение, без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.
(4) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ /аналог. чл. 28, ал. 3, т. 3 и 6 от Устава/ с мнозинство от всички членове.

    Член 33. Председател на Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет се избира с решение на Управителния съвет на Сдружението, измежду неговите членове и е с мандат от 5 /пет/ години, като няма ограничение за броя на преизбиранията му. 

Член 34. Предсрочно освобождаване на Председателя на Управителния съвет.
(1) Председателят на Управителния съвет може да бъде освободен от длъжност преди изтичане на мандата му: 
1.По негова молба.
2.При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си. 
2.При системно нарушаване на разпоредбите на Устава на Сдружението, както и при системно уронване на доброто име и авторитета на Сдружението.
(2) В случаите на предходната алинея Управителния съвет свиква извънредно заседание на Общото събрание в едномесечен срок от настъпване на визираните обстоятелства. 

Член 35. Правомощия на Председателя на Управителния съвет.
Председателят на Управителния съвет: 
1.Организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението, в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2.Осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението между заседанията на Управителния съвет, като следи за изпълнението на взетите от неговите органи решения.
3.Носи материална отговорност за имуществото на Сдружението.
4.Сключва трудови и граждански договори със служители на Сдружението и с други физически и юридически лица.
5.Управлява имуществото на Сдружението.
6.Разпорежда се с имуществото на Сдружението на стойност до 1000 /хиляда/ лева, а над тази стойност - след решение на Управителния съвет.
7.Представлява Сдружението и подписва всякакви документи от негово име..
8.Упълномощава други членове на Сдружението да сключват договори с трети лица и да представляват Сдружението.
9.Дава отчет на Общото събрание за своята дейност като Председател.

Член 36. Заместване на Председателя на Управителния съвет.
В случай на невъзможност да представлява Сдружението, Председателя на Управителния съвет може да упълномощи с правата си, или с част от тях някой от другите членове на Управителния съвет на Сдружението. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно.

    VІI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. 

Член 37. Годишни отчети.
Ежегодно до края на месец февруари на всяка година Управителния съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година.

Член 38. Приемане на годишните отчети.
(1) Управителния съвет приема годишния финансов отчет и отчета за дейността и взема решение за свикване на редовно Общо събрание. 
(2) Председателят на Управителния съвет представя годишния финансов отчет и отчета за дейността на редовното годишно Общо събрание. 
(3) По решение на Управителния съвет, годишния финансов отчет и отчета за дейността могат да се публикуват на интернет страницата на Сдружението. 

VІІІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО. 

Член 39. Регистри и книги. 
Управителният съвет на Сдружението води следните книги: 
1.Регистър на членовете, в който се вписват имената и адресите на всички членове физически лица, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ (съответно ЕИК за вписаните в Търговския регистър) на членовете юридически лица. 
2.Книги с протоколите от проведените Общи събрания, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава.
3.Книги с протоколите от проведените Управителни съвети, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 31, ал. 4 от Устава.
4.Книга за получените в полза на Сдружението дарения и завешания.

Член 40. Достъп до регистрите и книгите на Сдружението. 
(1) Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по чл. 39, т. 2 и т. 3 от Устава, както и частичен достъп до информацията по т. 1 и т. 4 от Устава, част от която може да бъде ограничена при спазване на разпоредбите на Закона за личните данни.
(2) Достъпът до информация се предоставя след разрешение от Председателя на Управителния съвет.
(3) Трети лица нямат право на достъп до информацията по чл. 39 от Устава, освен ако същата не им бъде предоставена, във връзка с дейността на Сдружението.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО. 

Член 41. Прекратяване на Сдружението. 
Доколкото Сдружението се учредява без определен срок, то се прекратява в другите предвидените в закона случаи, а именно:
1.По решение на Общото събрание.
2.С решение на окръжния съд по седалището му в случаите в които не е учредено по законния ред или извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави.
3.Обявяване в несъстоятелност.

Член 42. Ликвидация на Сдружението.
(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. 
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определен от него ликвидатор, избран с мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет. 
(3) Назначеният за ликвидатор извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите. 

Член 43. Преминаване на имуществото.
При ликвидация на Сдружението, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора. 

ХV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§.1. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование “СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ”, състояло се на 10.06.2016 г. в град София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
§.2. Настоящият Устав се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра- по един за Софийски градски съд и регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията и три за архива на Сдружението.
§.3. По неуредени от настоящия Устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ и останалото действащото българско законодателство.